ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА

Институт обавља високо специјализовану, специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност из области реуматских болести.
Институт обавља образовну и научно-истраживачку  делатност као и издавачку делатност за сопствене потребе у складу са законом којим се уређује област здравствене заштите и законом којим се уређује област научно-истраживачке делатности.
У оквиру своје делатности Институт:

1 Прати здравствено стање становништва из области реуматских болести и предузима и предлаже мере за његово унапређивање;
2 Прати  и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене
стручно-методолошке и доктринарне протоколе;
3 Обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених;
4 Спроводи програме здравствене заштите;
5 Спроводи   мере  ради спречавања  нежељених компликација и последица при  пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за
време боравка грађана у Институту и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
6 Организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
7 Организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих  непогода и ванредним прилика;
8 Организује, односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада, у складу са законом;
9 Организује и спроводи научноистраживачку делатност у области реуматских болести и сродних оболења и стања;
10 Истражује и открива узроке, појаве и ширење обољења, односно повреда, као и начин и мере за њихово спречавање, сузбијање, рано
откривање и ефикасно и благовремено лечење и рехабилитацију реуматских обољења;
11 Врши испитивање и предлаже увођење нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације реуматских обољења;
12 Учествује  у утврђивању стручно-медицинских и доктринарних ставова и пружању стручно-методолошке помоћи у њиховом спровођењу;
13 Организује и спроводи практичну наставу у току школовања и стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
14  Учествује у спровођењу спољне провере квалитета стручног рада у другим здравственим установама и приватној пракси;
15 Спроводи школовање, стручно усавршавање, специјализацију и ужу специјализацију за своје и здравствене раднике и сараднике других здравствених
установа.
16 Обавља фармацеутску здравствену делатност преко болничке апотеке;
17 Спроводи акупунктурне третмане реуматскух болесника;
18 Спроводи  лечење оболелих у току дневног рада (дневна  болница);
19 Организује и друге послове у складу са законом;

У обављању здравствене делатности на секундарном и терцијарном нивоу Институт пружа превентивне дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, специјалности и уже специјалности, и то:

1 Интерне медицине;
2 Реуматологије;
3 Физикалне медицине и рехабилитације;
4 Рендген дијагностике;
5 Ултразвучне дијагностике;
6 Остеодензитометријске дијагностике;
7 Лабораторијске дијагностике (имунолошке, хематолошке, биохемијске имикробиолошке),
8 Фармацеутске здравствене делатности, преко болничке апотеке;
9 Друге дијагностичке терапијске и рехабилитационе услуге у складу са развијеним методама и поступцима у Институту.