ORGANIZACIONA STRUKTURA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

Institut za reumatologiju je ustanova prilagođena da na najbolji mogući način zadovolji potrebe bolesnika i da u isto vreme obezbedi najbolji mogući kvalitet zdravstvenih usluga koje pruža.  Organe upravljanja Instituta za reumatologiju čine: direktor, upravni i nadzorni odbor. Direktor ima 4 pomoćnika i to: za medicinske poslove, naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, za planiranje, organizaciju, evaluaciju i medicinsku informatiku i za nemedicinske poslove. Stručne organe Instituta čine: Stručni savet, Stručni kolegijum, Etički odbor i Komisija za unapređenje kvaliteta rada.

Kompleksni spektar usluga koje obavlja Institut za reumatologiju organizovan je kroz više odeljenja, službi i odseka. Medicinski sektor Instituta za reumatologiju se sastoji od 6 Bolničkih odeljenja, Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede, Odeljenja za radiološku dijagnostiku, Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku, Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odseka za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka), Dnevne bolnice, Službe za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost, Odeljenja za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku.U okviru Bolničkog VI odeljenja nalazi se Odsek za pedijatrijsku reumatologiju. U okviru Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede nalazi se Odsek za osteodenzitometriju, Odsek za ultrazvuk, elektromioneurografsku i kapilaroskopsku dijagnostiku, kao i ambulanta za klinička merenja. U okviru Dnevne bolnice nalazi se Odsek za lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti i Odsek za praćenje i kontrolu biološkog lečenja. U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju nalazi se Odsek Ambulantne Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Nemedicinske službe su: Služba za pravne i finansijske poslove koja ima Odeljenje za pravne poslove i Odeljenje za finansijske poslove kao i Služba za tehničke i druge slične poslove.

Organi upravljanja Instituta za reumatologiju su:

v.d. Direktora Instituta: – Prof. dr Goran Radunović

Upravni odbor: Prof. dr Predrag Sabljak (medicinski faklultet), predsednik
članovi:

Andrijana Antić, zamenik predsednika

Slađana Nuhbegović, dipl. ekonom centrala poreske uprave

Prim. mr sci med. Dragana Palić-Obradović, član

Prim. dr Marija Terek, član

Prim. mr sci med Dragoslav Jablanović, član

Nadzorni odbor: Prof. dr Goran Stevanović, Medic. fak. Institut za infektologiju, predsednik
članovi:

Velimir Marković, zamenik predsednika

Ivana Komljenović, član

Prof. dr Radmila Petrović, član

Milkica Zarupski, član

Stručni organi Instituta su:

Stručni savet: Docent dr Slavica Pavlov-Dolijanović, predsednik
Stručni kolegijum (čine ga direktor, pom. direktora i načelnici službi/odeljenja)
Etički odbor: dr Aleksandra Kadić, predsednik
Komisija za unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite: dr Ivan Jeremić, predsednik

v.d. Direktora Instituta:
Prof. dr Goran Radunović

Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
Docent dr Slavica Pavlov-Dolijanović

Pomoćnik direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost:
Prof. dr Mirjana Šefik-Bukilica

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove:
Ljiljana Šipka-Čortanovski, dipl. pravnik

Glavna sestra Instituta:
VMS Marija Ilić

Medicinske službe:

Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost:  (šef odeljenja: klinički asist. dr sci. med. Ivica Jeremić)

Osnovna delatnost Instituta odvija se kroz rad  Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (u okviru  Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede nalazi se Odsek za osteodenzitometriju, Odsek za ultrazvuk), Dnevnu bolnicu (u okviru Dnevne bolnice nalazi se Odsek za lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti i Odsek za praćenje i kontrolu bioloških lečenja),  Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenja za radiološku dijagnostiku, Službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolničku apoteku) i šest bolničkih odeljenja.

Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (šef odeljenja: dr Ivan Jeremić, odgovorna sestra: VMS  Milica Mikić)
– Odsek za osteodenzitometriju (Šef odseka: klinički asist. prim. dr sci med Katarina Simić -Pašalić, odgovorna sestra: Vesna Stojiljković)
– Odsek za ultrazvuk (Šef odseka: mr sci. med. dr  Slavica Prodanović, odgovorna sestra: MS Dragana Janačković)
– Odsek za elektromiografsku dijagnostiku
– Kapilaroskopska dijagnostika

Dnevna bolnica (šef: dr Ivan Jeremić)

Odsek za lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti(odgovorna sestra: Biljana Arsin)
Odsek za praćenje i kontrolu biološkog lečenja (odgovorna sestra: Olivera Mladenov)

Odeljenje za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku sa ambulantom za klinička merenja (šef odeljenja:Klinički asist. dr sci. med. Predrag Ostojić; odgovorna sestra: VMS Ljiljana Vračarić)

Odeljenje za radiološku dijagnostiku (šef odeljenja: dr Radovan Milenković, odgovorni tehničar: viši radiološki tehničar Jandrija Travica)

Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku (šef odeljenja: prof. dr Mirjana Bukilica, odgovorni laborant: Danijela Knežević)

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (šef službe: prim. mr sci. med. dr Snežana Novković, odgovorni terapeut: viši fizioterapeut Vladimir Kuslev)

Bolničko odeljenje  II (šef odeljenja: dr Maja Zlatanović, odgovorna sestra: VMS Ranka Ivanović)

Bolničko odeljenje III (šef odeljenja:, gl. sestra: )

Bolničko odeljenje IVA (šef odeljenja: Docent dr Slavica Pavlov-Dolijanović, odgovorna sestra: VMS Ivana Nešić)

Bolničko odeljenje IVB (šef odeljenja: prof. dr Mirjana Šefik-Bukilica, odgovorna sestra: VMS Milica Mikić-Živković)

Bolničko odeljenje V (šef odeljenja: klinički asist. dr sci.med. Predrag Ostojić, odgovorna sestra: VMS Vanja Jovanović)

Bolničko odeljenje VI  (šef odeljenja: Klinički asistent dr Ivica Jeremić odgovorna sestra: VMS Maša Rašić)

Odsek za pedijatrijsku reumatologiju (šef odseka: , odgovorna sestra: Matejić Sneža)

Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka) šef: dipl. pharm.  Sonja Zeljković

Nemedicinske službe i odeljenja:

Odeljenje za pravne poslove: Načelnik: Ljiljana Šipka- Čortanovski, dipl. pravnik

U okviru ovog odeljenja nalazi se osoba zadužena za informacije od javnog znacaja (Vesna Pajić-Minderović)  i
referent za komunikaciju sa javnošću
(Gordana Ristanović).

Odeljenje za finansijske poslove: Načelnik: , dipl. ekonomista.

Služba za tehničke i druge slične poslove: Šef: Jole Durutović, dipl. ing.

STRUKTURA ZAPOSLENOG OSOBLJA

Institut ima 234 zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme. Od ukupnog broja zaposlenih, medicinske struke je 180, a nemedicinske 54.

Zdravstveni radnici – VSS

 Ukupno lekari + farmaceuti +  dipl. molekularni biolog 50
Specijalista interne medicine-subspecijalista reumatolog 9
Specijalista interne medicine – gerontolog 1
Specijalista interne medicine 16
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – subspecijalista reumatolog 3
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije- dečji fizijatar 1
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 5
Specijalista pedijatar-subspecijalista reumatolog 1
Specijalista radiolog 2
Specijalista imunolog 1
Lekari na subspecijalizaciji iz reumatologije 6
Lekari na specijalizaciji iz interne medicine 5
Lekari na specijalizaciji iz pedijatrije 1
Lekari na specijalizaciji iz radiologije 1
Diplomirani farmaceut 1
Diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar 2
Diplomirani molekularni biolog fiziolog 1

Zdravstveni radnici – VŠS

ZDR.RADNICI  I ZDR. SARAD. (VŠS) Ukupno 54
Viša medicinska sestra- tehničar  23
Viši Fizioterapeut 20
Viši rendgen tehničar 5
Viši radni terapeut 2
Viši laboratorijski tehničar 4

Zdravstveni radnici -SSS

ZDRAV.RADNICI  I ZDR. SARAD. (SSS) Ukupno 76
Medicinske sestre- tehničari 58
Fizioterapeutski tehničari 3
Laboratorijski tehničari 14
Rendgen tehničari 0
Farmaceutski tehničari 1

Nemedicinski radnici

Administrativno finansijski radnici- ukupno 29
Visoka stručna sprema 5
Viša stručna sprema 1
Srednja stručna sprema 22
NK radnik 1
Tehn. i pomoć. radnici – ukupno 25
Visoka stručna sprema 1
Viša stručna sprema 0
 KV radnici 10
PK radnici 4
NK radnici 9
Ostalo 1

NAUČNO NASTAVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta za internu medicinu i reumatologiju, a nastavno osoblje čini jedan redovan profesor, tri vanredna profesora, jedan docent  i sedam kliničkih asistenata. Redovna nastava iz interne medicine za studente III, IV i V godine studija osnovna je delatnost nastavne baze, kao i poslediplomska nastava reumatologije u okviru magisterijuma i subspecijalizacije iz reumatologije. Za studente Medicinskog fakulteta sprovodi se praktična i teorijska nastava i na engleskom jeziku. Lekari Instituta učestvuju i u nastavi iz opšte medicine, interne medicine, kliničke imunologije, fizikalne medicine, pulmologije, alergologije i imunologije, ortopedije, oftalmologije.
U ustanovi se obavlja praktična nastava za učenike srednjih i visokih medicinskih škola strukovnih studija.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA NAUČNIM STEPENOM I
DRUŠTVENO STRUČNIM PRIZNANJEM

Profesor redovan  1
vanredan  3
Docenti 1
Klinički asistent 7

ZDRAVSTVENI RADNICI SA NAUČNIM STEPENOM I
DRUŠTVENO STRUČNIM PRIZNANJEM KOJI NISU
NASTAVNO OSOBLJE

Doktori nauka 4
Doktor nauka – Naučni saradnik 2
Magistri nauka 5
Magistar nauka – Istražiač saradnik 0
Primarijusi 7

Shema organizacione strukture Instituta za reumatologiju-Beograd