ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА РЕУМАТОЛОГИЈЕ

Институт за реуматологију је установа прилагођена да на најбољи могући начин задовољи потребе болесника и да у исто време обезбеди најбољи могући квалитет здравствених услуга које пружа.  Органе управљања Института за реуматологију чине: директор, управни и надзорни одбор. Директор има помоћника за медицинске послове. Стручне органе Института чине: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор и Комисија за унапређење квалитета рада.

Комплексни спектар услуга које обавља Институт за реуматологију организован је кроз више одељења, служби и одсека. Медицински сектор Института за реуматологију се састоји од 6 Болничких одељења, Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе, Одељења за радиолошку дијагностику, Одељења за лабораторијску дијагностику, Службе за физикалну медицину и рехабилитацију, Одсека за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека), Дневне болнице, Службе за научно истраживачку и образовну делатност, Одељења за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. У оквиру Болничког 6. одељења налази се Одсек за педијатријску реуматологију. У оквиру Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе налази се Одсек за остеодензитометрију, Одсек за ултразвук, електромионеурографску и капилароскопску дијагностику, као и амбуланта за клиничка мерења. У оквиру Дневне болнице налази се Одсек за лечење запаљенских реуматских болести и Одсек за праћење и контролу биолошког лечења. У оквиру Службе за физикалну медицину и рехабилитацију налази се Одсек Амбулантне Службе за физикалну медицину и рехабилитацију. Немедицинске службе су: Служба за правне и финансијске послове која има Одељење за правне послове и Одељење за финансијске послове као и Служба за техничке и друге сличне послове.

Руководећа тела Института за реуматологију су:

Вршилац дужности директора Института: – Доцент др Предраг Остојић

Управни одбор: проф. др Предраг Сабљак (медицински факултет), председник:

Андријана Антић, дипл. економиста, заменик председника

Слађана Нухбеговић, дипл. економ. централа пореске управе

Прим. мр сци мед. Драгана Палић-Обрадовић, члан

Прим. Др Марија Терек, члан

Прим. мр сци мед Драгослав Јаблановић, члан

Надзорни одбор: проф. др Горан Стевановић, медиц. фак. Институт за инфективне болести, чланови
председника:

Проф. др Велимир Марковић, заменик председника

Ивана Комљеновић, члан

Проф. др Радмила Петровић, члан

Милкица Зарупски, члан

Стручна тела Института су:

Стручни савет: Доцент др Славица Павлов-Долијановић, председник
Стручни колегијум  (чине га директор, пом. директора и начелници служби/одељења)
Председник Етичког одбора: Доц др Мирјана Златковић-Швенда, Виши научни сарадник
Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите: клинички асистент Јелена Чолић, председник

Вршилац дужности директора Института:
Доцент др Предраг Остојић

Помоћник директора за медицинске послове:
Проф. др Мирјана Шефик-Букилица

Помоћник директора за научно-истраживачку и образовну делатност:

Помоћница директора за немедицинске послове:

Главна сестра Института:
ВМС Ранка Ивановић

Медицинске услуге:

Служба за научно-истраживачку и образовну делатност: (шеф одељења: Доц. др Мирјана Златковић-Швенда, Виши научни сарадник)

Основна делатност Института одвија се кроз рад Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе (у оквиру Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе налази се Одсек за остеодензитометрију, Одсек за ултразвук), Дневну болницу (у оквиру Дневне болнице налази се Одсек за лечење запаљенских реуматских болести и Одсек за праћење и контролу биолошких лечења), Одељења за лабораторијску дијагностику, Одељења за радиолошку дијагностику, Службу за физикалну медицину и рехабилитацију , Одсек за фармацеутску здравствену делатност (болничку апотеку) и шест болничких одељења.

Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе  (начелник одељења: др Драгана Петровић, одговорна сестра: ВМС Јелица Мишић)– Одсек за остеодензитометрију (одговорна сестра: Весна Стојиљковић)– Одсек за осталу дијагностику(одговорна сестра: Биљана Граховац)– Одсек за електромиографску дијагностику– Капилароскопска дијагностика

Дневна болница  (начелник: Клинички асист. др Слађана Живојиновић)

 Одсек за лечење запаљенских реуматских болести(одговорна сестра: )–  Одсек за праћење и контролу биолошког лечења (одговорна сестра: Оливера Младенов)

Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику са амбулантом за клиничка мерења  (шеф одељења: ; одговорна сестра: ВМС Љиљана Врачарић)

Одељење за радиолошку дијагностику  (начелник одељења: др Радован Миленковић, одговорни техничар: виши радиолошки техничар Јандрија Травица)

Одељење за лабораторијску дијагностику  (начелник одељења: мр пх Сандра Стошић, одговорни лаборант: Драгана Фујс)

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију  (начелник службе: Др Милица Басарић, одговорни терапеут: виши физиотерапеут Гордана Јеремић)

Болничко одељење II  (начелник одељења: Доцент др Ивица Јеремић, одговорна сестра: ВМС Марија Митановски)

Болничко одељење III  (начелникодељења:, гл. сестра: )

Болничко одељење IV-a(начелник одељења: Проф. др Мирјана Шефик-Букилица, одговорна сестра: ВМС Милица Лазаревић)

Болничко одељење IV-b (начелник одељења: Клинички асист. др сци мед Маја Златановић, одговорна сестра: ВМС Маја Млађеновић)

Болничко одељење V  (начелник одељења: Клинички асист. др сци мед Татјана Живановић-Раднић, одговорна сестра: ВМС Марија Шегрт)

Болничко одељење VI  (начелник одељења: Др Оливера Станковић; одговорна сестра: ВМС Маша Рашић-Латиновић)

Одсек за педијатријску реуматологију  (шеф одсека: , одговорна сестра: Матејић Снежана)

Одсек за фармацеутску здравствену делатност  (болничка апотека) шеф: дипл. пхарм.  Соња Зељковић

Немедицинске службе и одељења:

Одељење за правне послове:  Начелник: Весна Пајић-Миндеровић, дипл. правник

У оквиру овог одељења налази се особа задужена за  информације од јавног значаја  (Весна Пајић-Миндеровић) службеник за односе са јавношћу (Татјана Чортановски).

Одељење за финансијске послове: Начелник: Слађана Анакијев, дипл. економиста.

Одељење за техничке и друге сличне послове:  начелник: Јоле Дурутовић, дипл. инг.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНОГ ОСОБЉА

Институт има 251 запослена на неодређено време. Од укупног броја запослених, медицинска струка је 201, а немедицинске 50.

Здравствени радници – ВСС

Укупно лекара + фармацеута + бсц. молекуларни биолог 64
Специјалиста интерне медицине-субспецијалиста реуматолог 7
Специјалиста интерне медицине – геронтолог 1
Специјалиста интерне медицине 17
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – субспецијалиста реуматолог 2
Специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију – Дечји физијатар 1
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације 4
Специјалиста педијатар 1
Специјалистички радиолог 2
Специјалистички имунолог 1
Лекари на субспецијализацији из реуматологије 10
Лекари на специјализацији из интерне медицине 17
Лекари специјализовани за педијатрију 0
Лекари на специјализацији из радиологије 2
Дипломирани фармацеут 2
Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар 1
Дипломирани молекуларни биолог физиолог 1
Специјалиста интерне медицине – ендокринолог 1
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – специјалисти медицине бола 2
Доктор медицине 1

Здравствени радници – ВШС

ЗДР. РАДНИЦИ И ЗДР. САРАД. (ВШС) УКУПНО
63
Виша медицинска сестра- техничар 27
Виши физиотерапеут
21
Виши радни терапеут 3
Виши рендген техничар
8
Виши лабораторијски техничар
4
Здравствени радници – ССС
ЗДРАВ.РАДНИЦИ И ЗДР. САРАД. (ССС) Укупно 74
Медицинске сестре- техничари 58
Физиотерапеутски техничари 3
Лабораторијски техничари 12
Рендген техничари 0
Фармацеутски техничари 1

Немедицински радници

Administrativno finansijski radnici- ukupno 24
Висока стручна спрема 8
Виша стручна спрема 0
Средња стручна спрема 15
НК радник 1
Техн. и помоћ. радници – укупно 26
Висока стручна спрема 2
Виша стручна спрема 0
КВ радници 15
ПК радници 0
НК радници 9
Ostalo 0

НАУЧНО НАСТАВНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Институт је наставна база Медицинског факултета за интерну медицину и реуматологију, а наставно особље чини један редовни и један ванредна професора, четири доцента и пет клиничких асистената. Редовна настава из интерне медицине за студенте III, IV и V године студија основна је делатност наставне базе, као и последипломска настава реуматологије у оквиру магистеријума и субспецијализације из реуматологије. За студенте Медицинског факултета спроводи се практична и теоријска настава и на енглеском језику. Лекари Института учествују и у настави из опште медицине, интерне медицине, клиничке имунологије, физикалне медицине, пулмологије, алергологије и имунологије, ортопедије, офталмологије. У установи се обавља практична настава за ученике средњих и високих медицинских школа струковних студија.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА НАУЧНИМ СТЕПЕНОМ И ДРУШТВЕНО СТРУЧНИМ ПРИЗНАЊЕМ

Професор редован 1
ванредан 1
Доценти 4
Клинички асистент 5

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА НАУЧНИМ СТЕПЕНОМ И ДРУШТВЕНО СТРУЧНИМ ПРИЗНАЊЕМ КОЈИ НИСУ НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Доктори наука 13
Доктори наука – Научни сарадник 7
Магистри наука 1
Магистри наука – истраживач сарадник 0
Примаријуси 5

Шема организационе структуре Института за реуматологију – Београд