Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1.

Чланом 39. став 2. Закона о правима пацијената прописано је да саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Кoнтакт подаци:                                    

Адреса: Тиршова1, приземље, канцеларија бр. 9

Радно време: Радним данима од 7,30 до 15,30 ч.

Телефон: 011/360 5634

Е-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Заштиту права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање обавља заштитник права осигураних лица, у складу са Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС,“ број 68/13).
Права из здравственог осигурања која су утврђена Законом о здравственом осигурању обухватају право на здравствену заштиту која се пружа у здравственим установама, право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад осигураника и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите.

Контакт подаци:

  1. Институт за онкологију и радиологију Србије Београд, Пастерова 14 Канцеларија ради понедељком, средом и петком
    Тел: 011 2067 – 132 ; 064 85 22 825
  2. ДЗ Савски венац, Београд, Пастерова 1 Канцеларија ради уторком и четвртком
    Тел: 011 2068 – 800 (локал 118); 064 85 22 825